Asking for directions

Vocabulary 

 

T-intersection Ngã ba  Opposite to Đối diện với Bus Xe buýt
Turn right Rẽ phải Next to Ngay cạnh  Long-distance bus Xe khách
Turn left Rẽ trái Between Ở giữa  Train Tàu hỏa 
Go straight Đi thẳng Behind Ở phía sau Pedicab Xích-lô
Turn back Quay lại  In front of Ở phía trước  Parking lot Chỗ gửi xe

 

Asking for directions

 

Excuse me, could you tell me how to get to Xin lỗi, làm ơn cho hỏi đường đến Do you have a map? Bạn có bản đồ không ?
I’m looking for Tôi đang tìm Which way ? Bạn có bản đồ không ?

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com